Odmietanie zodpovednosti

Vyberte Názov Pre Domáceho MaznáčikaVyhlásenie o vylúčení zodpovednosti pre stránku s domácimi zvieratami:
Úvod
Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa vzťahuje na všetky informácie, rady, tipy a odporúčania, ktoré sú zverejnené alebo súvisia s touto stránkou s domácimi zvieratami (ďalej len 'zveromil.sk'). Pred použitím stránky alebo akýmkoľvek spoliehaním sa na informácie tu uvedené, dôkladne si prečítajte toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti.
Vylúčenie zodpovednosti
Autori, vlastníci, prevádzkovatelia a zamestnanci tejto stránky (ďalej len 'prevádzkovatelia stránky') sa snažia poskytnúť presné, aktuálne a spoľahlivé informácie týkajúce sa domácich zvierat. Avšak prevádzkovatelia stránky neposkytujú žiadne záruky, vyjadrené alebo domnelé, o presnosti, úplnosti, spoľahlivosti alebo vhodnosti informácií, produktov, služieb alebo súvisiacich grafických prvkov zverejnených na tejto stránke.
Prevádzkovatelia stránky nezodpovedajú za akékoľvek straty, poškodenie alebo zranenia, ktoré by mohlo vyplynúť z dôvodu alebo v súvislosti s použitím alebo neschopnosťou použiť túto stránku, alebo z dôvodu alebo v súvislosti s dôverou vo všetky informácie poskytnuté na tejto stránke.
Odkazy na iné webové stránky
Stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou prevádzkovateľov tejto stránky. Prevádzkovatelia stránky nezodpovedajú za obsah, informácie alebo materiály na týchto externých webových stránkach. Uvádzanie odkazov na iné webové stránky neznamená, že prevádzkovatelia stránky schvaľujú alebo podporujú obsah týchto stránok, ani nie sú s nimi spojení.
Tretie strany
Na tejto stránke môžu byť zobrazené reklamy alebo sponzorstvá tretích strán. Prevádzkovatelia stránky nezodpovedajú za obsah reklám alebo akékoľvek záväzky týkajúce sa služieb alebo produktov poskytnutých týmito reklamami alebo sponzorstvami tretích strán je na vlastné riziko a zodpovednosť používateľa. Prevádzkovatelia stránky nezodpovedajú za akékoľvek straty alebo poškodenia, ktoré by mohlo vyplynúť z takýchto interakcií.
Použitie informácií na vlastné riziko
Používatelia stránky by mali konzultovať odborníka alebo veterinárneho lekára pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním akýchkoľvek činností na základe informácií získaných na tejto stránke. Prevádzkovatelia stránky nezodpovedajú za akékoľvek škody alebo zranenia, ktoré by mohli vyplynúť z použitia alebo následovania akýchkoľvek informácií, tipov, rád alebo odporúčaní zverejnených na tejto stránke.

Zmeny a aktualizácie vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti
Prevádzkovatelia stránky si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti bez predchádzajúceho upozornenia. Používatelia by si mali pravidelne kontrolovať vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti, aby boli informovaní o akýchkoľvek zmenách. Pokračovaním v používaní stránky používatelia vyjadrujú svoj súhlas s týmito zmenami a aktualizáciami.
Platnosť a právna účinnosť
Ak sa uzná, že niektorá časť tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti je neplatná alebo nevymáhateľná podľa platného práva, neplatnosť alebo nevymáhateľnosť tejto časti neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť zvyšných častí vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti.

Týmto sa používatelia stránky zaväzujú, že budú rešpektovať a dodržiavať ustanovenia tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti a uznávajú, že používanie tejto stránky a informácií z nej je na vlastné riziko a zodpovednosť.