Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 

 • Nákup v internetovom obchode www.zveromil.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito podmienkami.
 • Predávajúci: spoločnosť Aneri spol. s r.o., so sídlom Priechodná 1549/32, 949 01 Nitra, IČO – 36525316, IČ DPH – SK2020147745. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, vložka č. 10771/N, oddiel: Sro.
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.prackynaopasok.sk.
   

 OBJEDNÁVANIE TOVARU
 

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.zveromil.sk.
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode.
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.
 • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 • Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné najneskôr nasledujúci deň po podaní objednávky do 9:00 hod. e-mailovou správou, prípadne telefonicky. V prípade, že kupujúci objednávku nezruší v tomto termíne a odoslanú zásielku nepreberie, bude predávajúci postupovať podľa bodu 6. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
   
 • Každá objednávka musí obsahovať:
  • Meno kupujúceho
  • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
  • Telefonické číslo alebo email
  • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
  • Počet kusov z každej položky tovaru
  • Dátum vystavenia objednávky
  • Spôsob úhrady za tovar
  • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
    
 • Objednávka pre právnické osoby alebo podnikateľov musí obsahovať aj:
  • IČO a SK DIČ spoločnosti
  • Kontaktnú osobu a telefón
  • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
    
    

 PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
 

 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

  Pred prevzatím tovaru:
  • bankovým prevodom
  • paypal (platba kartou)

Pri prevzatí tovaru:

  • poštovou alebo kuriérnou dobierkou
    
 • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.zveromil.sk.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
   

 DODACIE PODMIENKY
 

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne).
 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 24 hodín od prijatia platby na účet predávajúceho.
 • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu, maximálne do 3 týždňov.
 • Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.
   
 • Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
  • 4 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu na dobierku
  • 3 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu bez dobierky (platba vopred)
  • 6 EUR pri zaslaní kuriérnou službou na dobierku
  • 5 EUR pri zaslaní kuriérnou službou bez dobierky (platba vopred)
    

 VRÁTENIE TOVARU
 

 • Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom.
 • Pri bezdôvodnom vrátení tovaru bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 10 % sumy za tovar. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
 • Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.
   

 NEPREVZATIE TOVARU
 

 • V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, ktorý bol odoslaný kupujúcemu formou dobierky Slovenskou poštou, a.s., alebo kuriérnou službou, nebude tento tovar opätovne zaslaný kupujúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy/poštovného a balného v plnej, preukázateľnej výške) a to bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na bankový účet. K tejto sankcii bude kupujúcemu vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 15 dní od vystavenia.
   

 REKLAMÁCIE A SERVIS
 

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.
 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný listu a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
 • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 10 EUR a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
 • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
   

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

 • Údaje zákazníkov sa neposkytujú tretím osobám v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a nasl. a na základe písomnej žiadosti alebo mailom na pracky@zveromil.sk  je možné ich vymazať.

 

 Orgány dozoru:

 

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj:

P.O. BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034

fax: 037/7720 024

mail: nr@soi.sk