Obchodné podmienky

Spoločnosť dbrand s.r.o., so sídlom: Okružná 1215/144, Slovenský Grob 900 26, IČO: 51 345 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vložka číslo: 125887/B, zastúpená: Benedikt Prokop, konateľ spoločnosti za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Poskytovateľom a osobami, ktoré majú záujem o Službu resp. si objednali Službu u Poskytovateľa vydáva tieto Obchodné podmienky poskytovania služby „Vyhľadávanie“.

Článok I
Základné pojmy

 1. „Podmienky“ rozumejú sa tieto Obchodné podmienky poskytovania služby „Vyhľadávanie“ Poskytovateľa pri poskytovaní Služby prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa pri poskytovaní a využívaní Služieb Poskytovateľa, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.
 2. „Poskytovateľ“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie spoločnosť dbrand s.r.o., so sídlom: Okružná 1215/144, Slovenský Grob 900 26, IČO: 51 345 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 125887/B, e-mail: sluzby@zveromil.sk, tel. č. +421 904 179 851.
 3. „Objednávateľ“ pre účely týchto Podmienok sa rozumie právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má záujem o poskytnutie Služby Poskytovateľom, a/alebo ktorá si objednala u Poskytovateľa Službu v súlade s týmito Podmienkami a ktorá zároveň disponuje potrebnými povoleniami, licenciami a súhlasmi, aby mohla poskytovať tretím osobám plnenia na základe statusu zodpovedajúcemu niektorej z Kategórií, do ktorej žiada byť v rámci poskytovania Služby zaradená.
 4. „Služba“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie predplatená služba „Vyhľadávanie“ poskytovaná Poskytovateľom Objednávateľovi, spočívajúca vo vytvorení možnosti Prezentácie Prevádzky pre Objednávateľa v zmysle týchto Podmienok po dohodnutú dobu na základe Zmluvy.
 5. „Prezentácia“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie súhrn informácií o Prevádzke Objednávateľa a to:
  • názov Prevádzky,
  • adresa Prevádzky,
  • údaje o Objednávateľovi v rozsahu názov/obchodné meno, IČO, adresa sídla/miesta podnikania,
  • Fotografia/Fotografie,
  • činnosti, ktoré Objednávateľ v Prevádzke poskytuje, ktoré sú zverejnené na Stránke, umiestnené do príslušnej Kategórie podľa typu činností a pre tretie osoby – užívateľov viditeľné na Mape po kliknutí na označenie názvu Prevádzky.
 6. „Fotografia“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie fotografia vnútorných priestorov Prevádzky, alebo vonkajších priestorov Prevádzky, vyhotovená ako obrázok v elektronickej forme vo formátoch JPG a PNG,.
 7. „Mapa“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie virtuálna mapa územia Slovenskej republiky, zverejnená na Stránke, ktorá obsahuje označenie obcí, ulíc a orientačných a súpisných čísel. Na Mape sú v rámci jednotlivých Kategórii zobrazené označenia názvu Prevádzky Objednávateľa.
 8. „Kategória“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie označenie objektívne rozpoznateľného statusu na Stránke, pod ktorý je možné podradiť niektorú činnosť Objednávateľa.
 9. „Recenzia“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie hodnotenie tretích osôb – užívateľov Stránky spôsobom zobrazeným na Stránke, ktoré tvorí bodové ohodnotenie prevádzky v rozsahu od najlepšieho (1) po najhoršie (_) a zároveň slovné ohodnotenie.
 10. „Stránka“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie internetová stránka umiestnené na doméne zveromil.sk/sluzby-pre-chovatelov
 11. „Prevádzka“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie prevádzkareň Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytuje a realizuje činnosti, ktoré možno zaradiť do niektorej z Kategórii a ktorej údaje Objednávateľ uviedol vo Formulári.
 12. „Zmluva“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe akceptácie Objednávky Objednávateľa Poskytovateľom, zakladajúci záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, na základe ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi Službu a Objednávateľ platí Poskytovateľovi Poplatok za Službu.
 13. „Objednávka“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie dokumentom obsahujúcim objednávku Služby zadanú Objednávateľom, pričom tento dokument má elektronickú podobu vo forme objednávkového formulára zverejneného na Stránke (ďalej len „Objednávkový formulár“). Pre riadne vyplnenie Objednávky Objednávateľ vyplní v Objednávkovom formulári,
  • názov/obchodné meno,
  • IČO,
  • DIČ,
  • voliteľné IČ DPH,
  • register, do ktorého je zapísaný,
  • e-mail,
  • názov Prevádzky, pre ktorú má záujem realizovať Prezentáciu,
  • adresu Prevádzky, pre ktorú má záujem realizovať Prezentáciu,
  • činnosti, ktoré v Prevádzke vykonáva/poskytuje,
  • Kategóriu činností,
  • voliteľne Fotografiu,
  • voliteľnú dobu trvania zmluvy podľa odseku 2. článku VII týchto Podmienok,
  a zároveň udelí súhlas s týmito Podmienkami.
 14. „Cenník“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie kalkulátor výpočtu cien, zverejnený v elektronickej forme na Stránke, v ktorom je uvedená výška Poplatku za poskytovanie Služby podľa zákazníkom zadaných hodnôt.
 15. „Poplatok“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie cena za Službu poskytovanú Poskytovateľom ako preddavok. Výška Poplatku sa líši v závislosti od typu zvolenej Prezentácie a je uverejnená v Cenníku.

Článok II
Predmet Zmluvy

 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Službu podľa Zmluvy a týchto Podmienok a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poplatok za poskytovanie Služby v zmysle Zmluvy a týchto Podmienok.
 2. Pre uskutočnenie Objednávky je potrebné riadne vyplnenie Objednávkového formulára a zaplatenie Poplatku.
 3. Zmluva je uzatvorená na základe akceptácie Objednávky Poskytovateľom. Objednávka sa považuje za akceptovanú zaslaním akceptačnej e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v Objednávkovom formulári.
 4. Poskytovateľ začne poskytovať Objednávateľovi Službu bezodkladne po akceptácii Objednávky, najneskôr v nasledujúci kalendárny deň po akceptácii a to v zmysle akceptovanej Objednávky a týchto Podmienok.
 5. Služba bude poskytovaná a Prezentácia Objednávateľa môže byť zaradená na Stránku až po celkovom uhradení Poplatku za Službu.

Článok III
Práva a povinnosti Objednávateľa

 1. Objednávateľ je povinný v Objednávkovom formulári uvádzať pravdivé, aktuálne a úplné údaje identifikujúce ho ako Objednávateľa. V prípade ak Poskytovateľ zistí, že niektorý údaj nie je pravdivý, vyhradzuje si právo zablokovať poskytovanie Prezentácie a v prípade ak nedôjde k náprave v zmysle bodu 7. tohto článku je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 2. Objednávateľ je počas celej doby poskytovania Služby povinný disponovať všetkými súhlasmi, licenciami a povoleniami, ktoré vyžadujú právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky pre výkon činnosti na základe statusu zodpovedajúcemu Kategórii, do ktorej žiada Objednávkou svoju Prevádzku zaradiť. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že Objednávateľ porušil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vyhradzuje si právo zablokovať poskytovanie Prezentácie a v prípade ak nedôjde k náprave v zmysle bodu 7. tohto článku je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 3. V prípade, ak dôjde k objektívnym zmenám údajov o Prevádzke, ktoré sú súčasťou Prezentácie, Objednávateľ je povinný túto zmenu Poskytovateľovi oznámiť do troch (3) dní, od kedy k tejto zmene došlo. Poskytovateľ v takom prípade bezodkladne zmení údaje, ktoré sú obsahom Prezentácie Objednávateľa v zmysle tohto oznámenia, alebo ak dôjde k strate povolení, licencií, alebo súhlasov v zmysle bodu 2 tohto článku týchto Podmienok, Poskytovateľ Prezentáciu zablokuje.
 4. Objednávateľ má možnosť do Objednávkového formuláru nahrať Fotografiu/Fotografie, ktorá v prípade jej nahratia bude súčasťou Prezentácie. Nahratím Fotografie a súhlasom Objednávateľa s jej verejným zdieľaním, Objednávateľ poveruje Poskytovateľa k zverejneniu Fotografie spôsobom Prezentácie.
 5. Fotografia/Fotografie, ktoré Objednávateľ nahráva do Objednávkového formulára musí spĺňať nasledovné parametre: Fotografia musí byť vo formáte JPG a PNG, jej obsahom môžu byť výlučne interiéry, alebo exteriéry Prevádzky Objednávateľa, nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a k Fotografii musí mať Objednávateľ práva, ktoré ho oprávňujú s Fotografiou nakladať spôsobom Prezentácie. Minimálny možný počet nahratých Fotografii je 4.
 6. V prípade, ak
  1. Poskytovateľ zistí, že Objednávateľ zadal do Formuláru nesprávne údaje, alebo
  2. Poskytovateľ zistí, že Objednávateľ nedisponuje licenciami, povoleniami, súhlasmi potrebnými na výkon činností v Prevádzke na základe statusu zodpovedajúcemu Kategórii, v ktorej je Prevádzka zaradená, alebo
  3. Fotografia nespĺňa parametre uvedené v bode 5 tohto článku týchto Podmienok, Poskytovateľ nie je povinný realizovať Prezentáciu až do času, kým nedôjde k náprave podľa bodu 7 tohto článku týchto Podmienok.
 7. Na skutočnosti podľa bodu 6 tohto článku Podmienok Poskytovateľ Objednávateľa upozorní e-mailovou správou po zistení tejto skutočnosti. Objednávateľ je v takom prípade povinný vykonať nápravu do troch (3) dní a túto nápravu v rovnakej lehote oznámiť a spôsobom podľa požiadaviek Poskytovateľa preukázať Poskytovateľovi. V prípade ak nedôjde k náprave, alebo nápravu vyhodnotí Poskytovateľ ako nedostatočnú, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 8. Objednávateľ odoslaním Objednávkového formulára súhlasí so zverejňovaním Recenzií o Prevádzke Objednávateľa, ktoré budú pripojené k Prezentácii Prevádzky Objednávateľa.
 9. Objednávateľ má v rámci Služby možnosť po celú dohodnutú dobu od začiatku poskytovania Služby až po jej koniec využiť možnosť Prezentácie. Objednávateľ má možnosť kedykoľvek počas trvania Prezentácie požiadať Poskytovateľa o pozastavenie Prezentácie alebo ak je Prezentácia pozastavená požiadať o spustenie Prezentácie a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu Poskytovateľa uvedenú v týchto Podmienkach. Poskytovateľ túto požiadavku vybaví najneskôr nasledujúci kalendárny deň po dni doručenia požiadavky. Prezentácia bude v prípade požiadavky pozastavená.
 10. Objednávateľ je svojimi záväzkami vzniknutými na základe Zmluvy viazaný po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.

Článok IV
Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi Službu za podmienok uvedených v týchto Podmienkach.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia Objednávateľa.
 3. Poskytovateľ negarantuje Objednávateľovi, že počas užívania Služby bude rozsah a obsah Prezentácii zverejnených na Stránke identický s rozsahom a obsahom Prezentácii, aký bol ku dňu registrácie Objednávateľa.
 4. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 5. Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť poskytovanie Služby bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Poskytovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu Stránky. O dočasnom pozastavení poskytovania Služby Poskytovateľ informuje Objednávateľa oznamom zverejnenom na Stránke, pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia poskytovania Služby.
 6. Škodou, ktorú Objednávateľ spôsobil Poskytovateľovi a ktorú sa Objednávateľ zaväzuje nahradiť Poskytovateľovi v zmysle Zmluvy v celom jej rozsahu (bez akéhokoľvek obmedzenia), sa rozumie aj akákoľvek peňažná alebo nepeňažná sankcia vrátane zmluvnej pokuty alebo náhrady škody, ktorú tretia osoba uplatnila voči Poskytovateľovi v súvislosti alebo v dôsledku porušenia povinnosti Poskytovateľom, ak porušenie povinnosti Poskytovateľom bolo spôsobené porušením niektorej povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy Objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje odškodniť Poskytovateľa v súvislosti s takto uplatnenou sankciou plnením priamo v prospech tretej osoby alebo, v prípade ak Poskytovateľ už plnil v prospech tretej osoby, poskytnutím náhrady tohto plnenia v prospech Poskytovateľa. Súčasne sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť a v rámci nej akúkoľvek účinnú pomoc vrátane právnej pomoci v súvislosti s uplatnením nároku tretej osoby voči Poskytovateľovi.

Článok V
Poplatok, Platobné podmienky

 1. Výška Poplatku je uvedená v Cenníku. Všetky ceny sú vyobrazené v Cenníku v mene Euro bez DPH.
 2. Poplatok Objednávateľ uhrádza ako pravidelnú opakovanú platbu prostredníctvom platobných metód napojených na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov v súlade s medzinárodným bezpečnostným štandardom PCI-DSS Level 1 (ďalej len “platobná brána GoPay”). Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu Objednávateľ zadáva pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o – platobnej brány GoPay.
 3. Pravidelný Poplatok je splatný vždy v deň kalendárneho mesiaca, ktorého číselné označenie je totožné s dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol Poplatok uhradený prvý krát. V prípade ak takého dňa v kalendárnom mesiaci niet, Poplatok je splatný prvý deň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Spôsob úhrady je založený na automatickom pravidelnom odpísaní fixnej výšky sumy Poplatku z bankového účtu Objednávateľa, ku ktorému bola vydaná platobná karta, ktorej údaje Objednávateľ zadal za účelom úhrady Poplatku cez platobnú bránu GoPay. Poplatok je z bankového účtu odpisovaný v pravidelných fixných mesačných, alebo ročných intervaloch (podľa trvania účinnosti Zmluvy zvoleného Objednávateľom v Objednávke), pričom prvý krát k odpísaniu dôjde bezodkladne po zadaní platobných údajov pri uskutočňovaní Objednávky. Maximálna výška mesačného Poplatku je 20,-€ bez DPH a ročného Poplatku 240,-€ bez DPH.
 4. Objednávateľ berie na vedomie, že elektronická faktúra za poskytnutie Služby mu bude zaslaná prostredníctvom e-mailovej správy na adresu, ktorú zadal do Objednávkového formulára.
 5. Po zaplatení Poplatku v súlade s týmito Podmienkami a identifikácii Poplatku Poskytovateľom, bude Objednávateľovi poskytnutá Služba.
 6. Poskytovateľ má nárok na Poplatok bez ohľadu na to, či Objednávateľ využil možnosť Prezentácie (nepožiadal o jej pozastavenie) po celé trvanie Zmluvy.
 7. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov nebude Poplatok uhradený do siedmych (7) kalendárnych dní odo dňa splatnosti poplatku podľa odseku 2. článku V týchto Podmienok, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 8. Zmenu platobných podmienok môže Objednávateľ dohodnúť s poskytovateľom prostredníctvom elektronickej komunikácie na e-mailovej adrese Poskytovateľa, alebo automaticky na stránke po prihlásení do svojho profilu.
 9. Poskytovateľ bude na e-mailovú adresu zadanú Objednávateľom v Objednávke informovať najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred o:
  1. dátume odpísania ročného Poplatku
  2. v súvislosti s akoukoľvek zmenou platobných podmienok

Článok VI
Autorské práva

 1. Poskytovateľ v zmysle týchto Podmienok v rámci poskytnutia Služby realizuje Prezentáciu Prevádzky Objednávateľa a to aj nahraním Fotografie.
 2. Objednávateľ nahraním Fotografie potvrdzuje, že k Fotografii vykonáva všetky majetkové autorské práva a/alebo iného duševného vlastníctva; alebo vykonáva právo na základe licencií udelených mu tretími osobami, ktoré k nej majú a/alebo vykonávajú autorské práva a/alebo iného duševného vlastníctva a zároveň je oprávnený udeliť sublicenciu ako aj súhlas na udelenie ďalšieho súhlasu v rozsahu udeleného súhlasu.
 3. Objednávateľ za účelom zaradenia Fotografie do Prezentácie, nahraním Fotografie do Objednávkového formuláru udeľuje bezodplatne Poskytovateľovi nevýhradný súhlas na použitie Fotografie a to spôsobom podľa ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona na verejné vystavenie diela, verejný prenos diela, sprístupnenie diela na verejnosti; v rozsahu zapracovania Fotografie do Prezentácie, ktorá môže byť verejne prenášaná, alebo verejne vystavená a to bez územného a časového obmedzenia. (ďalej len „Licencia“).
 4. Práva a povinnosti z Licencie udelenej Objednávateľom Poskytovateľovi na základe tejto Zmluvy prechádzajú aj na právneho nástupcu Poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ je oprávnený udeliť súhlas (sublicenciu) akejkoľvek tretej osobe v rozsahu udelenej Licencie.
 6. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť Licenciu v prospech akejkoľvek tretej osoby v rozsahu udelenej Licencie.
 7. V prípade, ak si akákoľvek tretia osoba uplatní voči Poskytovateľovi nejaké práva súvisiace s Fotografiou, Objednávateľ je povinný tieto práva tretej osoby vysporiadať, najmä získať súhlas alebo inú licenciu od osoby, ktorá má dotknuté práva na použitie Fotografie, vysporiadať finančné nároky tretej osoby a prípadne nahradiť akékoľvek nároky, náklady, ktoré musel Poskytovateľ v súvislosti s danou skutočnosťou vynaložiť, a to najmä náklady na právne služby, na súdne konania, na znalecké posudky, analýzy a nahradiť Poskytovateľovi akúkoľvek ďalšiu škodu, ktorá mu tým vznikla. Poskytovateľ je ihneď po uplatnení práv treťou osobou oprávnený Službu pozastaviť.

Článok VII
Trvanie Zmluvy

 1. Zmluva je platná a účinná odo dňa akceptácie Objednávky Poskytovateľom.
 2. Zmluva sa uzatvára na dobu podľa voľby Objednávateľa v Objednávke a to na dobu určitú:
  1. 1 mesiac, vždy s automatickým predĺžením o jeden mesiac v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán najneskôr päť (5) dní pred skončením Zmluvy neprejaví vôľu, aby sa Zmluva podľa tohto odseku nepredlžovala. Prejav vôle musí byť určitý a doručený druhej zmluvnej strane podľa pravidiel doručovania stanovený týmito Podmienkami, alebo
  2. 1 rok, vždy s automatickým predĺžením o jeden rok v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán najneskôr jeden (1) mesiac pred skončením Zmluvy neprejaví vôľu, aby sa Zmluva podľa tohto odseku nepredlžovala. Prejav vôle musí byť určitý a doručený druhej zmluvnej strane podľa pravidiel doručovania stanovený týmito Podmienkami.
 3. Zmluvu možno ukončiť dohodou Poskytovateľa a Objednávateľa, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 4. Odstúpenie je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane. Za písomné doručenie sa považuje aj odoslanie odstúpenia na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 5. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení tejto Zmluvy, ktoré upravujú zmluvnú pokutu alebo tých ustanovení, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované, predovšetkým ustanovenia čl. VI Podmienok.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

 1. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Objednávateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Objednávateľa a Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane
 2. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR, alebo nemá na území Slovenskej Republiky pobyt.
 3. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 4. Poskytovateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky. Poskytovateľ je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Objednávateľovi a to zverejnením na Stránke 30 dní vopred pred dňom účinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.
 5. V prípade nesúhlasu Objednávateľa so zmenou Podmienok má právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok doručené Poskytovateľovi, inak právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že Objednávateľ riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Objednávateľ so zmenou Podmienok súhlasí.
 6. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2018